top of page

Regulamin

A. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
1. Kierujący samochodem dostawczym musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy  kategorii B przynajmniej od 3 lat.
2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych
dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy).
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody od chwili przyjęcia
przedmiotu najmu do chwili jego zwrotu Wynajmującemu oraz postępowanie niezgodne z
Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.

B. Ubezpieczenie
1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NW oraz Zieloną Kartę na teren UE. Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy wynosi 2000 PLN. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą na pojeździe i ta odmowa wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący za wszelkie zaistniałe szkody odpowiada do pełnej ich wartości. W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy i/lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.

C. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności
1. Rezerwacji samochodu dostawczego można dokonywać drogą telefoniczną (fax) lub elektroniczną (email) oraz osobiście.
2. Aby dokonać rezerwacji samochodu kempingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% całkowitej opłaty za najem, jednak nie mniej niż 500 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem najmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% ogólnej wartości opłaty za najem. Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona. Wynajmującemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu lub za jego zgodą w chwili rozpoczęcia najmu.
3. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego
4. W przypadku braku wpłaty przez Najemcę w w/w terminach poczytuje się, iż Najemca zrezygnował z najmu samochodu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
5. Po podpisaniu Umowy najmu zmiana terminu najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą
Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu najmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie odstąpienia od umowy.

D. Kaucja
Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 800 PLN jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a w szczególności:
l zgubienia kluczyków lub pilota do autoalarmu,
l zgubienia dowodu rejestracyjnego,
l uszkodzenia wypożyczonego samochodu,
l uszkodzenia wnętrza samochodu np. uszkodzona tapicerka, wypalone dziury po papierosach itp.
1. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru
samochodu.
2. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy najmu. Za zgodą
Wynajmującego może to się odbyć w dniu odbioru samochodu.

E. Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.
2. Odstąpienie od umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

Przekazanie i zdanie samochodu
1. W przypadku zdania samochodu po upływie wyznaczonej godziny Najemca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę po upływie terminu.
2. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do
natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu
samochodu.
3. Przed przekazaniem samochodu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.
5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie
skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

F. Ograniczenia w zakresie użytkowania
1. Samochód dostawczy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż przewożenie towarów lub ludzi, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.
2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu.
3. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.
4. Zabronione jest podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i
zamieszkami.
5. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np.
świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich
koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone zwierzęta na koszt Najemcy.
6. Samochód wynajęty nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z przepisami prawa panującymi w kraju, w którym znajduje się w danym momencie samochód dostawczy. W szczególności zabrania się wykorzystywania przedmiotu najmu do przestępstwa. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania przedmiotu najmu przez Najemcę.
7. Samochód jest stale monitorowany w oparciu o dostępne środki techniczne. Dotyczy to zarówno
pozycji pojazdu jak i wszelkich parametrów jego pracy. W związku z powyższym Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji na poczet możliwych grzywien i dodatkowych opłat w
przypadku, gdy stwierdzone zostanie, że Najemca poruszał się niezgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego.
bottom of page